Projectmanagement

Een vooraf gedefinieerd resultaat voor het beschikbare budget binnen een beperkte tijd doen realiseren. Dat is wat wij verstaan onder projectmanagement.
Onze sturing richt zich daarbij vooral op de risico's die resultaat, budget of voortgang bedreigen. Voorkomen in plaats van achteraf ingrijpen beperkt de faalkosten en levert een projectresultaat op dat beter aan het beoogde gebruik voldoet.

Projecten beginnen wij met een uitvoerige risicoanalyse. Risicobronnen worden benoemt, en hun kansen en gevolgen worden bepaald. Op basis daarvan bepalen wij op welke wijze en tegen welke kosten risico's zijn te beperken. Voor risico's die niet zijn te beperken of waarvan de kosten van preventieve maatregelen niet opwegen tegen de risicoreductie, worden vooraf corrigerende maatregelen bepaald. Het geheel aan corrigerende maatregelen en de kans dat ze moeten worden ingezet, zijn een maatstaf voor de post onvoorzien die gedurende het project moet worden aangehouden.