Het Nieuwe Werken

De manier van werken verandert. Groepswerken neemt toe en individueel werken neemt af. Er wordt steeds meer op verschillende locaties en verschillende tijden gewerkt. Werk en privé worden beter op elkaar afgestemd met als gevolg dat werk en privé ook steeds meer door elkaar gaan lopen.
Het Nieuwe Werken (HNW) is een visie om werken in deze veranderende omstandigheden effectiever, efficiënter en plezieriger te maken voor zowel organisatie als medewerker. Die visie wordt gerealiseerd door de medewerker binnen bepaalde grenzen de vrijheid te geven om te bepalen hoe, waar, wanneer en met wie hij/zij werkt. De voordelen van HNW zijn:

 • Verhoogde productiviteit
 • Hogere medewerkerstevredenheid
 • Betere bediening van de klant
 • Lagere belasting van het milieu
 • Lagere kosten

Bij HNW zijn om die reden naast huisvesting ook de beleidsterreinen HR, Financiën, ICT, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bepalend.
Het ambitieniveau van HNW wordt bepaald door de functionele meerwaarde voor de organisatie, de veranderingsbereidheid (draagvlak) van betrokken medewerkers, de mogelijkheden voor sturing op resultaat, vertrouwen van het management in de medewerkers en de ruimtelijke, technische en financiële mogelijkheden. Kenmerkend voor HNW zijn de veranderingen in:

 • De stijl van leidinggeven:
  • Van span of control naar span of support.
 • Het waardesysteem:
  • Van functiewaarde naar competentiewaarde.
  • Van inspanning naar resultaat.
 • De werkwijze:
  • Van uniform en vast naar individueel en flexibel
 • De werkplek:
  • Van multifunctioneel naar activiteitgericht
  • Plaats- en tijdonafhankelijk

Deze veranderingen hebben gevolgen voor de huisvesting:

 • Aanwezigheid is geen maatstaf meer. Het werk kan namelijk ook elders plaatsvinden.
 • Dit geeft een lagere werkplekratio, waarmee over het algemeen het alleenrecht op een werkplek komt te vervallen.
 • Digitalisering en maximale connectiviteit maken plaats- en tijdonafhankelijke voorzieningen mogelijk.
 • Het efficiënt en effectief faciliteren van de activiteiten van werknemers vraagt om per activiteit gespecialiseerde werkplekken.
 • Huisvesting is meer dan voorheen een ontmoetingsplek geworden waar specifieke voorzieningen de sociale cohesie moeten bevorderen (catering, recreatie, informeel overleg).

In de voorfase van een huisvestingstraject waarin HNW vorm moet krijgen, voert Alliantis een gebruikersonderzoek uit waarin alle relevante beleidsterreinen aan bod komen en management en medewerkers participeren. De aanpak leidt tot een integrale afwegingen tussen de beleidsterreinen en een breed gedragen resultaat. Het gebruikersonderzoek levert een programma van eisen op waarmee een eerste ruimtelijke verkenning door een architect kan plaatsvinden.