Herbestemming

De belangstelling voor het herbestemmen van bestaand vastgoed neemt toe. Daarmee neemt de noodzaak tot nieuwbouw af. Een drietal ontwikkelingen hebben daar volgens ons invloed op.

Als eerste is dat de huidige economische crisis. Hierdoor komt kapitaal voor huisvesting onder stringentere condities dan voorheen beschikbaar, zowel in de bedrijven- als in de woningmarkt.

Daarnaast signalen wij een sterk toenemende aandacht voor duurzaam ontwikkelen en beheren vanuit het levenscyclus-denken. Deze aandacht leidt eerder dan voorheen tot hergebruik van bestaand vastgoed.

Als derde factor zien wij de ruimtedruk in ons land, van waaruit steeds vaker de voorkeur voor herbestemmen boven nieuwbouw volgt.

Naast herbestemming van bestaand vastgoed zijn er ook verdergaand mogelijkheden om ruimtegebruik te intensiveren en hoogwaardiger te maken. Hiervoor is het echter noodzakelijk dat de traditionele scheiding tussen planvorming en realisatie wordt doorbroken.