Haalbaarheidsonderzoek

Meerwaarde (waardecreatie) bij de ontwikkeling en realisatie van vastgoed wordt met name bepaald in de initiatief/ontwikkelfase. En dat terwijl de kosten van het ontwikkelproces slechts 2- 5% zijn van de totale waarde van het vastgoed, dat uiteindelijk wordt gerealiseerd.

Het is derhalve belangrijk dat in de ontwikkelfase de samenwerking tussen eigenaar/opdrachtgever, toekomstige gebruiker en beheerder en de adviseurs optimaal is.

Wij realiseren ons dit terdege en richten het ontwikkel daarop in. De opdrachtgever krijgt de zekerheid dat de huisvestingskosten beschouwd over de gehele exploitatiefase in verhouding staan tot de investering.

Wij ontwikkelen scenario's waarmee de (financiële) haalbaarheid van de ideeën/plannen worden bepaald en getoetst aan de uitgangspunten en randvoorwaarden van de opdrachtgever.

Die scenario's hoeven moeten ons inziens rekening houden met het bestaande vastgoed van de onderneming.

De haalbaarheid wordt bepaald aan de hand van criteria zoals de financiële (investering en exploitatie), tevoren overeengekomen duurzaamheidaspecten, ontwikkel- en realisatiesnelheid en de maatschappelijke en politieke omgeving.

Toetsing op duurzaamheid kan plaatsvinden met gebruikmaking van instrumenten zoals BREEAM.